Facebook     
menu

Váš košík je zatím prázdný
RÝŽOVARY PRO
DOMÁCNOST
RÝŽOVARY PRO
RESTAURACE

Reklamační řád internetového obchodu

Objednatel (zákazník) je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případně zjištěné vady na e-mailovou adresu prodávajícího info@hrncenavareniryze.cz.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby objednatel (zákazník) „prodávajícímu“ zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány „prodávajícím“ v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy zejména fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby objednatel (zákazník) v případě, že „prodávajícímu“ vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od „prodávajícího“.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v platném znění, má objednatel (zákazník) možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, že se bude jednat o vadu neopravitelnou nebo opakovanou.

„Prodávající“ bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanovuje lhůta 30 dnů. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě s objednatelem (zákazníkem).

Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením objednatele (zákazníkem).

„Prodávající“ nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem prodaného zboží, funkčních vlastností a škod způsobených z neodborného používání zboží a z neodborné montáže zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka. Ve svém oznámení musí objednatel (zákazník) uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a tyto náležitým způsobem konkretizovat.

Vrácení peněz na účet převodem:

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz na účet objednatele (zákazníka) budou finanční prostředky poukázány objednateli (zákazníkovi) po obdržení objednatelem (zákazníkem) podepsaného dobropisu.
KONTAKTY

telefon: +420 608 727 420
technické dotazy: info@hrncenavareniryze.cz
objednávky: objednavky@hrncenavareniryze.cz
SLEDUJTE NÁS

Facebook      Twitter